pBel ons: 088-538 72 00

Organisatie & context

Promentis is een jonge en ambitieuze Nederlandse/Zuid-Afrikaanse zorginstelling met een eigen kliniek in Zuid-Afrika. Al meer dan 1500 cliënten hebben na het klinische traject een goede start mogen maken in hun weg naar duurzaam herstel.
Promentis is een gespecialiseerde GGZ instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van verslavingen en eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en/of trauma. Promentis heeft een cliëntgerichte houding en biedt haar behandelaren en ondersteunende diensten een ruime vrijheid om vanuit hun aandachtsgebied een bijdrage te leveren aan het geheel.
De zorg die Promentis biedt is effectief, doelmatig en duurzaam, waarbij de belastbaarheid van de zorgvrager, de medewerkers en de maatschappij telkens kritisch wordt meegewogen. Promentis is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en in Paarl (klinische behandsetting in Zuid-Afrika). Op https://www.promentis.nl/ is meer informatie over de instelling aangegeven.
Promentis is in haar huidige opzet in 2017 ontstaan vanuit de afsplitsing van een deel van de activiteiten van GGZ Momentum. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan de verdere verzelfstandiging van de instelling en volledige inrichting van een zelfstandige topstructuur van de instelling.

Profiel

• U heeft een academisch werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
• Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening in de GGZ-sector;
• Nauwe betrokkenheid en affiniteit met verslavingszorg;
• Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk;
• Maatschappelijk actief en een ondernemende instelling;
• Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
• bekendheid met de issues van corporate governance;
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Functieomschrijving Lid RvT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van Promentis. De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vast, stelt het bestuur aan en keurt beleid goed.

Het functioneren van de onderneming en van de bestuurders wordt door de raad kritisch gevolgd. De Raad van Toezicht geeft proactief advies (distantie versus betrokkenheid) en bewaakt de naleving van de statuten en het reglement. Wij volgen het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0 van de NVTZ en willen daarmee bereiken dat we toegevoegde waarde opleveren voor de zorg die Promentis levert. Wederzijds vertrouwen met inspiratie en verbinding is daarbij het uitgangspunt. We zijn vooral een ‘raad van vooruitkijken’ en leren van achteruit kijken.

De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij de Raad van Bestuur van Promentis van adviezen kunnen voorzien.

Specifieke profieleisen

Binnen het komend jaar zijn er een tweetal vacatures in de Raad van Toezicht. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het begrip ondernemer als profiel. Daarnaast heeft ieder lid aanvullende specifieke deskundigheden. Wij zoeken toezichthouders met goed besef van de rol, die gericht zijn op samenwerking en de kunst verstaan om dwarse vragen te stellen, met de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

• Zorg: Kennis actuele ontwikkelingen en innovatie in de zorg;
• Openbaar Bestuur: kennis van politieke besluitvormingsprocessen binnen de (lokale) overheid en heeft netwerken;
• Juridisch: kennis van zorgstelsel en de juridische aspecten
• Governance: visie op toezicht, compliance en governance; bestuurlijke ervaring;
• Organisatiekunde: zicht op consequenties van besluitvorming voor organisatie en medewerkers.
• Communicatie en marketing: kennis en ervaring in complexe maatschappelijke omgevingen

Lid Raad van Toezicht, profiel Ondernemen en meer

Wij willen allereerst dat de cliënt de juiste zorg krijgt, de organisatie is daarop volgend. De cultuur van Promentis vraagt daarom van alle betrokkenen specifieke persoonlijke kenmerken zoals toewijding, wijsheid en ervaring. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat uit te oefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor Promentis relevante netwerken. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Promentis als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Als gevolg van de afsplitsing ontstaan er nu een tweetal vacatures waarvoor invulling wordt gezocht.
Met de invulling van de twee vacatures willen we alle bovengenoemde expertisegebieden hebben ingevuld. U versterkt de Raad van Toezicht op één of meerdere van bovengenoemde thema’s. We verwachten dat u sociaal betrokken bent en meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in de problematiek van de doelgroep. U weet wat het credo persoonlijk, dichtbij & betrokken betekent voor de doelgroep. U beschikt over een allround inzicht op deze thema’s en heeft u een adequaat inzicht op de doorwerking van deze thema’s in strategisch beleid.

Tijdsbesteding
Circa 6 vergaderingen per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Promentis is gebaseerd op richtlijnen van de NVTZ.

Contact en procedure
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Jan Luursema, voorzitter Raad van toezicht: jan.luursema@mapalana.nl of telefonisch op 0653 178681

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae kunt u bij voorkeur indienen via email: personeel@promentis.nl onder vermelding van vacature Lid RvT Promentis.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 30 augustus. Op vrijdag 27 september 2019 zijn de sollicitatie gesprekken gepland.